Zonnepanelen leasen

Bij een zonnestroomproject komen veel zaken kijken. Met een investeringshorizon van meer dan vijftien jaar kunnen zelfs de kleinste zaken van grote invloed zijn op het lange termijn rendement. Dankzij onze jarenlange ervaring met het realiseren van zonnestroomprojecten hebben wij een concept ontwikkeld voor zonnepanelen leasen, waarbij we een gedetailleerd stappenplan volgen.

Kennismakingsgesprek

Voorbereidend op dit gesprek voeren wij voor u een vrijblijvende en kosteloze quick scan uit met betrekking tot uw huidige stroomverbruik. Daarmee kunnen wij beoordelen welke voordelen een zonnestroomsysteem u kan bieden. Tevens kunnen aanvullende wensen en eisen worden besproken.

Haalbaarheidsstudie

We stellen voor uw bedrijf een haalbaarheidsstudie op, met daarin een analyse van uw energieprofiel, zonneinstraling, technische optimalisatie, dakstabiliteit, mogelijk advies ten aanzien van dakrenovatie en een financierings- en exploitatiebegroting. Deze documenten zijn ook noodzakelijk voor een subsidieaanvraag van projecten met een vermogen groter dan of gelijk aan 0,5 MW. Door het opstellen van de quick scan en de haalbaarheidsstudie wordt zichtbaar welke investeringen er nodig zijn. Wij nemen alle exploitatie mogelijkheden, rendementen en risicoprofielen met u door, van zelf investeren in zonnepanelen tot volledig ontzorgd worden door middel van zonnepanelen leasen. Zo kunnen we gezamenlijk bepalen welke financiering voor uw project het meest gunstig is. Door ons concept voor zonnepanelen leasen, kunnen wij de gehele investering voor onze rekening nemen.

SDE+ subsidie

Voor een rendabele exploitatie van het zonnestroomsysteem is het van belang om tijdig een SDE+ subsidie aanvraag in te dienen voor uw project. Aan elk systeem waarvoor een aanvraag ingediend wordt, worden specifieke eisen gesteld. Wij zijn graag bereid om onze kennis en ervaring met u te delen en om kosteloos een SDE+ subsidie aanvraag voor u te verzorgen. Daarmee kunnen wij voor u een succesvol project realiseren en ontzorgen wij u volledig. Het moment van indienen bepaalt de slagingskans en de hoogte van de subsidie. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om dit proces in goede banen te leiden voor u. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert een voorjaarsronde ronde in maart en een najaarsronde in oktober. Voor meer informatie, zie SDE+. Bij een succesvolle aanvraag kent de RVO een SDE+ subsidie toe en geeft aan wanneer een project uiterlijk gerealiseerd dient te zijn.

Zonnepanelen leasen

Op basis van de SDE+ subsidie, haalbaarheidsstudie, constructietekeningen, financieringstoetsing en goedkeuring van de klant en directie van Nationaal Duurzaamheidplan kan een operationele leaseovereenkomst worden afgesloten. Na afsluiting van de overeenkomst tot het leasen van zonnepanelen kan de projectuitvoering in gang gezet worden.

Project realisatie

In samenspraak worden de verschillende delen van het systeem besteld en geproduceerd. Daarnaast wordt een risico-inventarisatie gedaan; veilig werken staat centraal bij alle werkzaamheden die wij uitvoeren. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt een detailplanning gemaakt, om in te spelen op uw wensen en om mogelijke overlast tijdens de installatie fase tot een minimum te beperken. Gecertificeerde en gekwalificeerde installateurs realiseren het zonnestroomsysteem volgens de gemaakte afspraken en de ARBO-regels met betrekking tot veilig werken. Het systeem wordt na afronding van het project opgeleverd inclusief een opleveringsrapport. Om het zonnestroomsysteem aan te sluiten op het elektriciteitsnet dient bij de netbeheerder een aparte EAN-code aangevraagd te worden. Na ontvangst van de EAN-code dient het systeem aangemeld te worden als groene stroom productie-installatie bij één van de daartoe aangewezen certificatie firma's in Nederland. Het RVO stelt een certifcaat, dat de energie opgewekt is uit een duurzame energiebron, verplicht voor het uitbetalen van de subsidie. De uit te betalen subsidie wordt gebaseerd op de door de certificatie firma verstrekte productiegegevens. Meer informatie over het laten certificeren van een systeem vindt u hier.

Met ons gedetailleerde stappenplan
genereert u binnen no time rendement op uw eigen dakoppervlak