Zon SDE subsidie

Minister Kamp van Economische Zaken is voornemens om in 2017 € 12 miljard beschikbaar te stellen om duurzame energieopwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens of warmtepompen te bevorderen. De SDE+ (Stichting Duurzame Energieproductie) subsidie pot van de Rijksoverheid wordt mede gefinancierd door heffingen op grijze stroom. Een SDE+ subsidie aanvraag voor een zonnestroomproject (Zon SDE subsidie) kan worden ingediend door bedrijven, instellingen en non-profit organisaties. De eerste voorwaarde die gesteld wordt aan de Zon SDE subsidie aanvraag is dat het systeem aangesloten dient te zijn op een grootverbruikersaansluiting. De betreft een aansluitwaarde die groter is dan 3x 80 Amp op het moment dat de installatie aangesloten wordt op het elektriciteitsnetwerk. De tweede voorwaarde die gesteld wordt is dat het systeem een minimaal vermogen dient te hebben van groter of gelijk aan 15 kWp. Dat komt er in de praktijk op neer dat er minimaal 60 zonnepanelen op het dak gemonteerd moeten worden. Dat komt overeen met een beschikbaar dakoppervlak van rond de 120 m2. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de verantwoordelijke uitvoerende instantie voor de Zon SDE subsidie.

SDE+ subsidie vult gat energieprijs

De kostprijs van grijze energie ligt momenteel nog lager dan de kostprijs van duurzaam opgewekte energie. De Nederlandse overheid heeft in het Energieakkoord als doel gesteld om in 2020 14% van het energieverbruik in Nederland duurzaam op te wekken. Het belangrijkste sturingsmiddel om die doelstelling te behalen is de SDE+ subsidie regeling. De SDE+ subsidie regeling is een exploitatiesubsidie die, in het geval van zonnestroomprojecten, een subsidiebedrag per geproduceerde kWh verstrekt voor de periode van 15 jaar. Met de SDE+ subsidie vergoedt de overheid het verschil tussen de grijze stroomprijs en de hogere kostprijs van duurzaam opgewekte energie. De subsidie is gekoppeld aan de jaarlijks vastgestelde prijs voor grijze stroom. Hoe groter het verschil in kostprijs tussen grijze en groene stroom, hoe hoger het subsidiebedrag.

Bekijk hier een rekenvoorbeeld van de SDE+ subsidie

Hoogte SDE+ subsidie

De SDE + subsidie regeling bestaat uit twee rondes per jaar met in elke ronde 3 fases. De najaarsronde 2017 zal openen op 3 oktober om 9:00 uur en loopt af op 26 oktober om 17:00 uur. Het budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 6 miljard. De subsidie wordt verdeeld over de verschillende categoriën Geothermie, Water, Wind, Windenergie op Zee en Zon (Zon SDE subsidie). Elke categorie heeft zijn eigen budget. De SDE + subsidie wordt verstrekt op basis het selectie criterium wie het eerste komt wie het eerste maalt, gebaseerd op de dag van indienen. De eerste fase zal als eerste geopend worden voor het laagste subsidiebedrag per kWh. De latere fases met de hogere subsidiebedragen worden telkens een week later geopend. Het verkrijgen van een subsidie hangt dus af van het moment waarop de subsidie wordt aangevraagd.

Lees meer over de werkwijze van de SDE+ subsidie

Tactisch advies bij het indienen van uw Zon SDE subsidie aanvraag

Op basis van de resultaten die de RVO officieel bekendmaakt, kunnen wij u tactisch adviseren over de kans van slagen tussen de verschillende fases. De officiële bekendmakingen worden gepubliceerd op de site van de RVO. Gebaseerd op onze ervaringen met voorgaande rondes is het wel duidelijk dat er elk jaar meer projecten worden ingeschreven en dat de concurrentie dus toeneemt. Dat is ook precies de doelstelling van de Rijksoverheid, om de concurrentie bij de inschrijvingen te bevorderen. De overheid wil graag met dezelfde subsidiepot zoveel mogelijk duurzame projecten realiseren. Wij staan u graag ter zijde met onze technische en financiële expertise om uw project rendabel te krijgen, ook bij de lagere subsidiebedragen. Neem gerust contact met ons op voor de laatste stand van zaken.

Kosteloos begeleiden van Zon SDE subsidie aanvragen

Wij helpen u graag met het indienen van een Zon SDE subsidie aanvraag voor uw project. Daarbij verzorgen wij de projectomschrijving op basis van een open calculatie voor uw project. Voor de grotere projecten vanaf 0,5 MW verzorgen wij daarnaast een goed onderbouwde haalbaarheidsstudie inclusief een exploitatie-, investerings- en financieringsbegroting. Voor de grotere projecten dient tevens een Eigen Vermogen Verklaring ingediend te worden bij de aanvraag. Voor de meeste dakopstellingen is geen additionele omgevingsvergunning vereist. Voor grondopstellingen willen wij u er wel op wijzen dat hiervoor veelal een omgevingsvergunning verplicht is en deze ook meegeleverd dient te worden bij de Zon SDE subsidie aanvraag. Wij verlenen onze service voor het indienen van de Zon SDE subsidie aanvraag kosteloos voor u. Ons doel is dat wij zo veel mogelijk succesvolle zonnestroomprojecten mogelijk maken. De overheid stimuleert dat ook en heeft om die reden de Zon SDE subsidie regeling bewust laag drempelig opgezet.

Lees meer over de stappen van een SDE+ subsidie aanvraag

Aanvragen namens NDP klanten

In het geval u de voorkeur geeft aan het leasen van zonnepanelen, zal het Nationaal Duurzaamheidsplan de aanvraag onder haar eigen naam voor uw project indienen. Daarvoor is een Verklaring Dakeigenaar vereist, die overeengekomen dient te worden tussen u als dakeigenaar en het Nationaal Duurzaamheidsplan als exploitant van de zonnestroominstallatie. Mocht u hierover meer willen weten dan zijn wij uiteraard graag bereid om u nader te informeren.

Aanvragen namens SolarNRG klanten

Ook in het geval u overweegt om zelf te investeren in zonnepanelen helpen wij u graag kosteloos vanuit het Nationaal Duurzaamheidsplan met het indienen van uw aanvraag. SolarNRG is de uitvoerende partner van het Nationaal Duurzaamheidsplan, samen verzorgen wij graag een vrijblijvende open calculatie als grondslag voor uw Zon SDE subsidie aanvraag. Het Nationaal Duurzaamheidsplan verzorgt in principe alle Zon SDE subsidie aanvragen van de zakelijke klanten van SolarNRG. De aanvraag procedure voor projecten tot 0,5 MW is vrij eenvoudig. Hiervoor zijn de bedrijfsgegevens en de projectgegevens voldoende. Als wij de aanvraag voor uw bedrijf of organisatie verzorgen dient u alleen een Intermediair Verklaring te ondertekenen waarin staat dat wij door u gematigd zijn om namens u voor uw locatie een aanvraag in te dienen. Deze verklaring betreft een standaard formulier dat verstrekt wordt door het RVO.

ABC Westland
Het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland

Tijdig Zon SDE subsidie subsidie aanvragen loont
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

De openstellingsrondes SDE+ 2017

De eerste openstellingsronde loopt dit jaar van 7 maart tot en met 30 maart. Deze ronde bestaat uit drie fases. Onderstaand wordt de exacte timing van de openstellingsrondes in 2017 weergegeven.

Ronde 1


Fasegrenzen stroom en/of warmte €/kWh

3 oktober
9.00 uur

0,090

9 oktober
17.00 uur

0,110

16 oktober
17.00 uur

0,117